Հարթաչափության տարրերը դինամիկ մաթեմատիկայում և գործնականում